OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO YVES’A BOTA przedstawiona w dniu 20 lutego 2018 r.

Redakcja
zamieszczono: 2.05.2018

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 92/43/EWG – Artykuł 6 ust. 1 i 3 – Artykuł 12 ust. 1 – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dyrektywa 2009/147/WE – Artykuły 4 i 5 – Ochrona dzikiego ptactwa – Zmiana planu urządzenia lasu – Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska (Polska) – Specjalne obszary ochrony.

Pełen tekst opinii:

Sprawa C441/17: Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 

Facebook Comments