Międzynarodowe porozumienia klimatyczne: Kluczowe kroki w walce ze zmianami klimatu

W obliczu narastającego kryzysu klimatycznego, społeczność międzynarodowa podejmuje coraz bardziej zdecydowane kroki mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zahamowanie globalnego ocieplenia. Porozumienia klimatyczne odgrywają kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony środowiska. Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze międzynarodowe porozumienia klimatyczne, które odmieniły podejście świata do walki ze zmianami klimatu.

Kluczowe wnioski

  • Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) stanowi fundament współczesnych porozumień klimatycznych.
  • Protokół z Kioto jako pierwszy wprowadził wiążące zobowiązania do redukcji emisji dla krajów rozwiniętych.
  • Porozumienie paryskie z 2015 roku jest najważniejszym globalnym traktatem klimatycznym, obejmującym niemal wszystkie państwa świata.
  • COP26 w Glasgow przyniosła kolejne zobowiązania dotyczące redukcji emisji oraz stworzenie funduszu na rzecz krajów najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)

UNFCCC została przyjęta w 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Konwencja ta ustanowiła globalne ramy dla działań związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, w tym monitorowaniem emisji gazów cieplarnianych i promowaniem działań na rzecz ich redukcji. Jej sygnatariuszami jest 197 krajów, co czyni ją jednym z najbardziej powszechnie przyjętych traktatów międzynarodowych.

Protokół z Kioto

Protokół z Kioto, przyjęty w 1997 roku, był pierwszym międzynarodowym porozumieniem nakładającym wiążące zobowiązania na kraje rozwinięte do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wszedł w życie w 2005 roku i obejmował dwa okresy zobowiązań: 2008-2012 oraz 2013-2020. Pomimo pewnych sukcesów, protokół był krytykowany za brak udziału największych emitentów, takich jak USA i Chiny.

Porozumienie paryskie

Porozumienie paryskie, przyjęte w 2015 roku podczas COP21, jest najważniejszym i najbardziej ambitnym porozumieniem klimatycznym. Jego głównym celem jest ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do znacznie poniżej 2°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej, z dążeniem do ograniczenia wzrostu do 1,5°C. Porozumienie to zobowiązuje wszystkie kraje do przedstawienia krajowych planów działania na rzecz klimatu oraz regularnej ich aktualizacji.

Porozumienie Data przyjęcia Główne cele
UNFCCC 1992 Ustanowienie ram dla globalnych działań klimatycznych
Protokół z Kioto 1997 Wiążące zobowiązania do redukcji emisji dla krajów rozwiniętych
Porozumienie paryskie 2015 Ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do poniżej 2°C

COP26 w Glasgow

Konferencja klimatyczna COP26, która odbyła się w Glasgow w 2021 roku, przyniosła kolejne istotne postanowienia. Kraje uczestniczące zobowiązały się do ambitniejszych celów redukcji emisji oraz utworzenia funduszu na rzecz krajów najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi. Jednym z kluczowych postanowień było zacieśnienie współpracy międzynarodowej w zakresie technologii i finansowania działań klimatycznych.

Wnioski

Międzynarodowe porozumienia klimatyczne odgrywają kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony klimatu. Od UNFCCC, przez Protokół z Kioto, po Porozumienie paryskie i postanowienia COP26, każde kolejne porozumienie stanowi krok naprzód w walce ze zmianami klimatu. Współpraca międzynarodowa oraz przestrzeganie ustalonych zobowiązań są niezbędne dla osiągnięcia celów klimatycznych i zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Ekologiczny

Learn More →