Stan i ochrona zasobów wodnych w PolsceWoda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych na naszej planecie, a jej dostępność i jakość mają bezpośredni wpływ na życie ludzi, zwierząt i roślin. Polska, pomimo bogactwa rzek, jezior i zasobów podziemnych, zmaga się z poważnymi wyzwaniami związanymi z ilością i jakością dostępnej wody. W niniejszym artykule przyjrzymy się stanowi zasobów wodnych w Polsce oraz działaniom podejmowanym w celu ich ochrony.

Kluczowe wnioski

 • Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wody pitnej na mieszkańca w Europie.
 • Główne źródła wody to wody powierzchniowe i podziemne, z których 70% stanowią wody podziemne.
 • Sezonowe i obszarowe zróżnicowanie dostępnych zasobów wodnych wpływa na ich efektywne zarządzanie.
 • Istnieją liczne inicjatywy i programy mające na celu poprawę jakości wód oraz zwiększenie retencji.
 • Ochrona zasobów wodnych jest kluczowym elementem polityki ekologicznej Polski.

Stan zasobów wodnych w Polsce

Polska, będąc krajem o umiarkowanym klimacie, doświadcza znaczących wahań w dostępności zasobów wodnych. Średni roczny opad wynosi około 620 mm, z czego większość wody wraca do atmosfery poprzez parowanie. Tylko niewielka część zasila wody powierzchniowe i podziemne.

Średnia ilość odnawialnych zasobów wody słodkiej na mieszkańca wynosi w Polsce około 1580 m³ rocznie, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Dla porównania, średnia europejska wynosi około 5000 m³ na mieszkańca.

Źródła zasobów wodnych

Zasoby wodne w Polsce dzielą się na wody powierzchniowe i podziemne:

Rodzaj zasobu Procentowy udział
Wody podziemne 70%
Wody powierzchniowe 30%

Wody podziemne stanowią główne źródło zaopatrzenia dla 70% ujęć wody pitnej w Polsce. Ich jakość, szczególnie w głębszych warstwach, jest zwykle dobra ze względu na naturalne filtry w postaci piasków, żwirów i skał.

Zagrożenia i wyzwania

Polska stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z zarządzaniem zasobami wodnymi:

 • Susze: Sezonowe wahania opadów prowadzą do okresowych niedoborów wody, szczególnie w regionach takich jak Mazowsze, Lubelszczyzna i Podlasie.
 • Powodzie: Nadmierne opady, zwłaszcza w okresie letnim, mogą prowadzić do powodzi, stanowiąc zagrożenie dla ludności i infrastruktury.
 • Zanieczyszczenia: Wiele rzek i jezior w Polsce jest zanieczyszczonych, co wpływa na jakość dostępnych zasobów wodnych.

Inicjatywy i strategie ochrony

Aby poprawić stan zasobów wodnych i zapewnić ich ochronę, Polska wdraża szereg działań i programów:

 • Program przeciwdziałania skutkom suszy: Działania mające na celu zwiększenie retencji wodnej i zapobieganie skutkom suszy.
 • Plany zarządzania ryzykiem powodziowym: Inicjatywy mające na celu minimalizację ryzyka powodzi i ochronę ludności.
 • Program ochrony wód morskich: Działania mające na celu poprawę jakości wód morskich i ochronę ekosystemów nadmorskich.

Retencja wody jest kluczowym elementem strategii ochrony zasobów wodnych. Szacuje się, że realne możliwości retencji wynoszą w Polsce 15% średniego rocznego odpływu, podczas gdy obecnie retencja wynosi około 7,5%.

Podsumowanie

Stan zasobów wodnych w Polsce wymaga pilnej uwagi i działań na wielu płaszczyznach. Zarówno z perspektywy ilościowej, jak i jakościowej, Polska zmaga się z poważnymi wyzwaniami. Odpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi, retencja oraz ochrona przed zanieczyszczeniami są kluczowe dla zapewnienia dostępu do czystej wody dla przyszłych pokoleń.

Ekologiczny

Learn More →